Foto gezicht

Andre Hoppzak, 1951 Rotterdam
Atelier DCR, Den Haag, schilder en pastellist
Tussen 1971 en1973 opleiding gevolgd aan de KABK,
Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten, te Den Haag,
en werkzaam geweest in Ateliers ‘63 te Haarlem.

“Tussen lyrisch realistisch en minimalistisch lyrisch abstract.”

Een herstart. Na een onderbreking van ongeveer 30 jaar, kwam het er
eind 2006 van,mij, op enkele werkzame periodes na, weer, nu fulltime
met beeldende kunst bezig te gaan houden.
Een lang gekoesterd verlangen.

Bestaat het oudere werk voornamelijk uit pastels, tegenwoordig maak ik
hoofdzakelijk olieverf schilderijen. Mijn verblijf van bijna 10 jaar op
het platteland van Ierland, Portugal en Friesland is van grote invloed
geweest op het werk, dat ik de laatste jaren gemaakt heb.

Naast het minimalistische abstractiewerk ontstonden min of meer lyrisch
realistische werken. Weergave op doek, uit het geheugen,
van voor mij fascinerende visuele en emotionele waarnemingen.
Landschappelijke lijnen, kleurvelden, lichtintenties etc. vormen hierbij
belangrijke inspiratiebronnen. Het verwerken en abstraheren van
indrukken, omgeven door een stedelijke horizon.

Van bijna fotografisch tot stemmingsvelden.

Andre Hoppzak, 1951 Rotterdam
Studio DCR, The Hague, painter and pastellist
Studying at the Royal academy for visual arts in The Hague

between 1971 and 1973, and worked on invitation at
Ateliers ’63 in Haarlem for a while.

“Between lyrical realism and minimalistic lyrical abstract”

A restart. After a break of about 30 years, besides some short working periods.
I finally started painting again at the end of 2006, this time fulltime.
A long cherished desire.

Does the earlier work mainly consists of pastels, at present I generally make oil paintings.
My stay of nearly 10 years in rural surroundings in Ireland, Portugal and Friesland (nl.)
has had a major influence on the work I’ve made the last years.

Apart from the minimalist abstract works, more or less lyrical realistic paintings were created.
Expression on canvas, out of my memory, of fascinating visual and emotional perceptions.
Scenic lines, colourfields, light intentions etc. are hereby important sources of inspiration.
The processing and abstracting of impressions, surrounded by an urban horizon.

From almost photographic unto colourfields.